.

D i s c l a i m e r

Op deze pagina treft u de disclaimer van www.adasiervanessen.nl, beschikbaar gesteld door Ada Sier-van Essen. Deze disclaimer geeft aan onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden.

I n t e l l e c t u e e l    e i g e n d o m
De informatie op deze website is gratis te gebruiken zolang u deze informatie, zowel tekst als beeld, niet kopieert, verspreidt vermenigvuldigd of op enige andere wijze gebruikt of misbruikt. Het is u toegestaan de informatie op deze website alleen te hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ada Sier-van Essen niet toegestaan: tekst, fotomateriaal of andere inhoud op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ada Sier-van Essen.

A a n s p r a k e l i j k h e i d
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze website te: wijzigen, te verwijderen of op-nieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

www.adasiervanessen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die op websites staat waarnaar wij via links verwijzen.

W i j z i g i n g e n
Wijzigingen in de disclaimer treft u aan in de meest recente versie van www.adasiervanessen.nl op deze pagina.