.

P r i v a c y

P e r s o o n s g e g e v e n s
Ada Sier-van Essen verwerkt enkel persoonsgegevens over u, mocht u gebruik gaan maken van de diensten van Ada Sier-van Essen. Of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier, en/of via een e-mail op deze website zelf verstrekt. 

Ada Sier-van Essen verwerkt enkel uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, per e-mail of telefonisch. Daarnaast kan Ada Sier-van Essen uw persoons- gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van haar beroep, m.b.t.: 
– een met u gesloten overeenkomst voor een opdracht;
– door u verrichtte aankoop van werk;
– t.g.v. een expositie;
– t.g.v. een publicatie.

B e w a r e n    v a n    d e    p e r s o o n s g e g e v e n s
Ada Sier-van Essen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

D e l e n    v a n    d e    p e r s o o n s g e g e v e n s
Ada Sier-van Essen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

W e b s i t e    b e z o e k
Op de website van Ada Sier-van Essen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klik-gedrag op de website. Ada Sier-van Essen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

P e r s o o n s g e g e v e n s    i n z i e n ,    a a n p a s s e n   o f   v e r w i j d e r e n
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of ver-wijdering sturen naar adasiervanessen@gmail.com. Ada Sier-van Essen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B e v e i l i g i n g
Ada Sier-van Essen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maat- regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ada Sier-van Essen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

w w w . a d a s i e r v a n e s s e n . n l   is een website van Ada Sier-van Essen.